Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport funcţionează în conformitate cu Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, şi este subordonat şefului Biroului mediu, transport județean.
 
Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport are următoarele atribuţii:  
a) întocmeşte Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean, precum şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean, necesare pentru efectuarea transportului public judeţean;
b) elaborează caietul de sarcini pentru achiziţionarea unui studiu pentru stabilirea fluxului de călători pe traseele de curse regulate din transportul public de persoane la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud și a unui studiu de oportunitate pentru lansarea procedurii/procedurilor de achiziţii aferente procedurii de delegare a gestiunii serviciilor de transport public prin curse regulate;
c) evaluează fluxurile de călători în trafic judeţean pe baza unor studii de specialitate a cerinţelor de transport public judeţean, anticipează evoluţia acestora şi stabileşte măsuri în consecinţă;
d) stabileşte traseele principale şi secundare ale transportului de călători prin curse regulate în trafic judeţean;
e) cooperează cu consiliile/autorităţile locale şi cu operatorii de transport public prin curse regulate, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor;
f) monitorizează şi verifică respectarea Programului de transport public de călători prin curse regulate în trafic judeţean, aprobat prin hotărâre de consiliu judeţean și în cazul constatării unor abateri propune măsurile legale;
g) întocmește situaţii, rapoarte, informări, sinteze şi alte materiale cu privire la situaţia transportului public judeţean, realizate la cererea diferitelor autorități ale administraţiei publice centrale;
h) elaborează, după consultarea consiliilor locale şi a transportatorilor interesaţi, Programul Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate în trafic județean şi îl supune spre aprobare, prin hotărâre, consiliului judeţean;
i) întocmește, verifică şi răspunde de documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători şi o supune spre aprobare Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;
j) face parte din comisia pentru evaluarea, selectarea şi adjudecarea ofertelor câştigătoare pentru atribuirea contractului/contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public prin curse regulate;
k) întocmeşte contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public călători şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;
l) elaborează documentația referitoare la acordarea de facilități și compensații ca diferență de tarif pentru unele categorii de populație, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;
m) actualizează permanent secţiunea „TRANSPORT” de pe site-ul consiliului judeţean;
n) urmăreşte în teritoriu modul de derulare a transportului judeţean de călători prin curse regulate;
o) asigură activități de control, constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale în domeniul serviciilor de transport public judeţean de persoane;
p) acordă sprijin unităţilor administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud în vederea asocierii lor în cadrul Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, în condiţiile legii, pentru realizarea unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport judeţean;
q) ţine evidenţa autovehiculelor utilizate de operatorii de transport rutier la prestarea serviciului şi urmăreşte ca înlocuirea acestora să se efectueze în condiţiile stabilite prin prezentul regulament;
r) cooperează cu poliția rutieră și instituțiile publice teritoriale cu atribuții în domeniul transportului public de persoane în vederea desfăşurării activităților de control în trafic;
s) cooperează cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Agenţia Teritorială A.R.R. Bistrița-Năsăud în vederea actualizării bazei de date privind autovehiculele utilizate de către operatorii de transport rutier la efectuarea serviciului, precum şi în vederea corelării programului de transport judeţean cu transportul interjudeţean sau internaţional, după caz;
t) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului şi, după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de transport persoane, potrivit competenţelor şi dispoziţiilor legale în vigoare;
u) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului;
v) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a judeţului Bistrița-Năsăud şi a Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
w) face parte din componența echipelor de proiect pentru implementarea proiectelor care au legătură cu domeniul de activitate, finanţate din fonduri guvernamentale/ europene/bugetul județului și a altor proiecte aflate în implementarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
x) centralizează pe fiecare unitate de învățământ din județ situaţia cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier la nivel judeţean, pe baza situațiilor transmise de unitățile de învățământ;
y) transmite fiecărui operator de transport care a emis documentul de călătorie situaţia centralizată cu numărul de elevi şi zilele în care aceştia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de învăţământ; situația se transmite și Serviciului financiar contabilitate.
 
Date de contact:
CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
Autoritatea Judeţeană de Transport
Adresa: Piaţa Petru Rareş, Nr. 1, Bistriţa, 420080, Bistriţa-Năsăud
Fax: + (40) 0263 230.738
E-mail: transport@portalbn.ro
 

Fișiere atașate:


Close Search Window