I. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

II. Înștiințare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora

III. Exercitare drepturi persoane fizice
      Cererile adresate de persoanele fizice privind datele cu caracter personal prelucrate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pot fi depuse personal sau pot fi trimise:

  • prin poştă la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din Piața Petru Rareș nr.1,  Bistrița, județul Bistrița-Năsăud;
  • prin fax la numărul: 0263 214 750;
  • online la adresa de e-mail special creată: dpocjbn@portalbn.ro.

Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a cererilor este obligatorie furnizarea următoarelor date ale solicitantului: nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau de reşedinţă.În cazul în care cererea este depusă electronic este obligatorie furnizarea adresei de poştă electronică a solicitantului.
       Cererile trimise se semnează olograf, iar în cazul petiţiilor depuse electronic care nu pot fi semnate, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud poate solicita confirmarea corectitudinii datelor transmise electronic.
     La depunerea cererilor este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a informaţiilor disponibile pentru apărarea drepturilor garantate de legislaţia aplicabilă, și dacă este cunoscut, temeiul legal în baza căruia se formulează cererea.
       Solicitanții îşi asumă răspunderea că toate informaţiile furnizate prin depunerea cererilor sunt reale şi corecte.
        Primirea cererilor şi analizarea acestora este, de regulă, gratuită.
       În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud  poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza să le trateze. Sarcina de a demonstra caracterul evident nefondat sau excesiv al cererii revine operatorului.
      În cazul în care un solicitant adresează mai multe cereri, având același obiect, acestea se conexează, solicitantul urmând să primească un singur răspuns care face referire la toate cererile primite.
       Solicitanții au posibilitatea de a descărca și utiliza modelele de cerere pentru fiecare drept în parte, puse la dispoziţie de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, respectiv:

  1. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces – aici
  2. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare – aici
  3. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere – aici
  4. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție – aici
  5. Model de cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării - aici.
  6. Model de cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor - aici.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

      Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă Regulamentul General Privind Protecția Datelor.
      Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 78 din Regulamentul General Privind Protecția Datelor.

IV. Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal

V. Informare acces pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Close Search Window