Prezenta procedură reglementează modalitatea de transmitere a cererilor de solicitare online a informațiilor de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind  liberul acces la informațiile de interes public, în cadrul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. 

Precizări : 


Termene de soluționare conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public se regăsesc în cuprinsul ART.7:    

 "(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.      
(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.   
 
Căi de atac:

 

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Formularele de reclamație administrative pot fi descărcate de pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro la secțiunea Modalitatea de contestare a deciziei

Costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris) se pot face: -în numerar, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare. Contul în care se va efectua plata este: RO89TREZ10121160250XXXXX.

Taxa de multiplicare stabilită conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.148 din 19.12.2019 privind tarife pentru identificarea și eliberarea de copii ale documetelor create și gestionate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020, este după cum urmează:

- Copie simplă a documentelor create și gestionate de instituție:

Format A4 -  1 leu/pagina;

Format A3 -  2 lei/pagina;
- Copii conform cu înscrisul după documentele create și gestionate de instituție pe care s-a aplicat ștampila „conform cu originalul”

Format A4 -  2 lei/pagina;

Format A3 -  3 lei/pagina;
 
Tarifele pentru multiplicarea la copiator a altor documente ce necesită dimensiuni mai mari se va lua ca bază formatul A4, față de care se va calcula și încasa suprafața multiplicată a formatului A4.
 
Close Search Window